Kim jesteśmy?

Na całym świecie od ponad stu lat pracownicy zrzeszają się w Związkach Zawodowych by mieć wpływ na warunki Pracy i Płacę. Podobnie jak Związki Zawodowe w innych demokratycznych krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność stara się pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z Pracodawcą. Pracownikom, którzy organizują się w Związek Zawodowy Polskie Prawo umożliwia szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w Związek Zawodowy – tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w wyniku protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o Związkach Zawodowych oraz innych Aktów Prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ „Solidarność” określa jego Statut.

Podstawowym celem działalności NSZZ „Solidarność” jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia to Związek Zawodowy ma możliwości przeciwdziałania właśnie takim sytuacją! Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu naszych rodzin, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie oraz Naszym koleżankom i kolegom z pracy.

Im liczniejsza jest Organizacja Zakładowa, tym większe ma możliwości skutecznego działania oraz Pracodawca musi się liczyć z jej głosem. Bez Waszego wsparcia nic nie wywalczymy, dlatego apelujemy o zaangażowanie z Waszej strony, ponieważ Razem Stanowimy Siłę!
 

Pamiętajcie; jeżeli jesteście Sami to Pracodawca się z Wami nie liczy, nie jesteście dla Niego partnerem do rozmów.

Związek Zawodowy jest Dobrowolną i Samorządną Organizacją Ludzi Pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek Zawodowy jest niezależny w swojej działalności Statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Związki Zawodowe reprezentują pracowników a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, mają prawo do reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym, współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. W sprawach indywidualnych stosunków pracy Związki Zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków.

Organizacja Zakładowa to podstawowa jednostka organizacyjna Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

 

 

 

 

 

Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.