Negocjacje z Jysk

Spotkania Przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z Przedstawicielami Pracodawcy

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o. o. od stycznia 2013 roku bierze czynny udział w spotkaniach Przedstawicieli Organizacji Związkowych z Przedstawicielami Pracodawcy w celu reprezentowania i zabezpieczenia interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych ZFŚS), poprawy warunków pracy i płacy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

Spotkania odbywają się raz na trzy miesiące w siedzibie Spółki JYSK w Gdańsku, gdzie mamy możliwość przedstawiać na bieżąco problemy dotyczące pracowników Centrum Dystrybucji i Sklepów. Tematy omawiane na cyklicznych spotkaniach opracowywane są w oparciu o zgłoszenia pracowników (członków Związku), które trafiają do Nas (Komisji Zakładowej) w formie bezpośredniej bądź za pomocą poczty elektronicznej, część zagadnień powstaje w wyniku Naszych obserwacji w realizacji codziennych obowiązków na stanowisku pracy. Oprócz Waszych zgłoszeń Komisja Zakładowa analizuje dokumenty tzw. Akta Wewnątrzzakładowe stanowiące źródło Prawa Pracy takie jak: Regulamin Pracy, Wynagradzania, ZFŚS, Premiowania, itp. Akta te Komisja Zakładowa konsultuje z ekspertami NSZZ "Solidarność" (np.: Działem Prawnym) pod względem ich zgodności z Ustawą Zasadniczą, ewentualne zastrzeżenia bądź uwagi, co do treści zapisów przedstawiamy Pracodawcy i wspólnie pracujemy nad nowym ich brzmieniem.

Obecnie w porozumieniu z Pracodawcą została utworzona Komisja Socjalna, która działa w oparciu o wspólnie opracowany i podpisany Regulamin Pracy Komisji Socjalnej JYSK SP. z o. o. Zadaniem Komisji Socjalnej jest gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), decydowanie o przeznaczeniu środków socjalnych na poszczególne cele działalności socjalnej, opiniowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS, itp.

Dokonaliśmy konsultacji z Działem Prawnym NSZZ "Solidarność" w sprawie dotyczącej Regulaminu Pracy JYSK Sp. z o. o. uwagi, które zaistniały w wyniku analizy zostały niezwłocznie przekazane do Pracodawcy celem ich weryfikacji. W związku z tym faktem propozycje zmian (poszczególnych zapisów), które zostały zgłoszone przez Naszą Komisję do Pracodawcy, w drodze negocjacji i w oparciu wspólnie wypracowane stanowisko w tym zakresie zostały wprowadzone do Regulaminu Pracy JYSK Sp. z o. o., który to Regulamin jest obecnie obowiązującym w Spółce JYSK.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w dniu 26 czerwca 2014 roku na spotkaniu w Gdańsku podjęła kwestię dotyczącą Regulaminu Wynagradzania JYSK Sp. z o. o. a konkretnie zapisu dotyczącego nagród jubileuszowych. Nasza propozycja dotyczyła zmiany formy nagrody jubileuszowej (po 10 latach pracy) – z dotychczasowej przyznawanej, jako świadczenie rzeczowe (bon) w towarze do zrealizowania w sklepach JYSK na świadczenie w formie finansowej w postaci gotówki wypłacanej na konto pracownika. Po przeanalizowaniu Naszej propozycji przez Centralę JYSK w Danii i zaangażowaniu w proces zmian Teresy Szałwickiej – Kirownika Działu Kadr i Płac ze strony polskiego oddziału JYSK, zostały naniesione zmiany do Regulaminu Wynagradzania takie jak: zamiast bonów na 10 – lecie jubileuszu o wartości 2, 5 tys. zł. Netto do sklepów JYSK nagroda będzie wypłacana w postaci gotówki na konto pracownika oraz dodano zapis o nagrodzie na 15 – lecie jubileuszu, również wypłacanej w postaci gotówki w wysokości 3, 0 tys. zł. Netto.

Po wielomiesięcznych pracach nad treścią Porozumienia (Umowa Współpracy) pomiędzy Zarządem Spółki JYSK Polska a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie zakładu pracy dokument doczekał się wersji finalnej. W dniu 28 listopada 2014 roku treść dokumentu została zaakceptowana przez Strony a następnie Porozumienie zostało podpisane. Porozumienie o Współpracy reguluje kwestie dotyczące wzajemnych relacji, komunikacji oraz ogólnych zasad współpracy.

W drodze dalszej współpracy Strony podjęły temat dotyczący rozpoczęcia prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) w JYSK Sp. z o. o.
PAMIĘTAJCIE! Każdy z Was ma możliwość zgłaszania do Nas problemów, które Macie w Centrum Dystrybucji, czy w danym Sklepie niezależnie, czego dotyczą, czy są to problemy związane z BHP i Ppoż., czy dotyczą Waszych relacji z przełożonym (dyskryminacji) nierównego traktowania w/s. udzielania urlopów, notorycznego zlecania cięższych prac, nieetycznego zachowania, itp. na adres – komisjazakladowa@jysksolidarnosc.pl

Działając wspólnie z Pracodawcą jesteśmy w stanie wyjaśnić i wyeliminować dany problem.

Spotkania Przedstawicieli Organizacji Związkowych z

Przedstawicielami Pracodawcy – Skład

Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w JYSK Sp. z o. o. reprezentowana jest przez Zespół Negocjacyjny w składzie:

Tomasz Jamrozik – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o. o.

Bogdan Utnicki – Wiceprzewodniczący-Skarbnik Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o. o.

Paweł Kostrzewa – Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o. o.

Dariusz Koniarski – Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o. o.

Związek Zawodowy Pracowników JYSK Sp. z o. o. reprezentuje:

Przewodnicząca ZZPJ

Spółkę JYSK reprezentują:

HR Manager Logistics for JYSK Nordic Denmark – Przedstawiciel Pracodawcy z ramienia Danii

Dyrektor HR JYSK Polska

Kierownik Działu Kadr i Płac

DCR – Radomsko reprezentują:

Kierownik ds. Technicznych i Systemowych

Koordynator ds. Kadr i Płac

Kierownik Operacyjny