Komisja Socjalna

Rola Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna – jest organem, który bardzo często powoływany jest do życia, szczególnie w dużych organizacjach, aby wspomagać realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W obowiązujących przepisach prawa nie istnieją uregulowania określające uprawnienia i funkcje, jakie Komisja ta powinna sprawować. W związku z możliwością polepszenia organizacji pracy, pracodawcy często zamieszczają w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) możliwość utworzenia takiej Komisji. W praktyce najczęściej organizowane są wewnątrzzakładowe wybory na członków Komisji Socjalnej, a członkowie wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników. Metoda te jest o tyle korzystna, że pracownicy mogą samodzielnie wybrać osoby ich zdaniem godne zaufania, rzetelne, sprawiedliwe czy skupione na problemach pracowników i pozostające poza wszelkimi układami występującymi w organizacji. Członków Komisji Socjalnej wskazać może również Pracodawca na przykład w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi. W związku z tym, że członkowie Komisji Socjalnej mają prawo wglądu w dokumenty przekazywane pracodawcy przez wnioskujących o pomoc pracowników, niewątpliwie bardzo ważny jest właściwy dobór składu Komisji, aby zachowana została poufność przekazywanych informacji.

W przeciwieństwie do Pracodawcy czy funkcjonujących w firmie Związków Zawodowych, Komisje Socjalne nie mają uprawnień decydowania o sposobie realizowania polityki socjalnej w firmie. Oznacza to, że nie mogą, w sposób wiążący decydować o zapisach, które mają swoje odzwierciedlenie w regulaminie zakładowej działalności socjalnej, sposobie rozdzielania środków i konstruowania rocznego budżetu. Pełnią, więc jedynie funkcje doradczą, wspomagającą i opiniującą lub administracyjną.

Innego znaczenia nabierze Komisja Socjalna, jeżeli w jej skład wchodzić będą przedstawiciele Związków Zawodowych i Pracodawca. Przy takim składzie można mówić o pełnej decyzyjności Komisji, co do zapisów w Regulaminie ZFŚS, sposobu podziału środków, częstotliwości wypłat i innych kwestii bezpośrednio związanych z polityką socjalną firmy.

Komisja Socjalna uprawniona będzie do podejmowania wiążących decyzji, gdy osoby wchodzące w jej skład posiadać będą pisemne upoważnienie do Pracodawcy do realizacji założeń ustawy w jego imieniu i w imieniu Związków Zawodowych.

W celu jednolitego określenia kompetencji i praw Komisji Socjalnej tworzy się również Regulamin działania Komisji Socjalnej, wskazujący zakres obowiązków członków, kwestie określające terminy spotkań, sposób organizacji i przebiegu posiedzeń Komisji czy sposób wybierania Komisji Socjalnej.

 

Regulamin Komisji Socjalnej

Regulamin Komisji Socjalnej zawierać powinien przede wszystkim:

  • sposób powołania Komisji Socjalnej;
  • ilość członków;
  • czas trwania kadencji i sposób odwołania z pełnionej funkcji;
  • określenie i sposób wyboru przewodniczącego Komisji Socjalnej;
  • częstotliwość i orientacyjne terminy posiedzeń;
  • zakres kompetencji, dla przykładu: proponowanie przyznania świadczeń socjalnych, sugerowanie odrzucenia wniosków o pomoc ze środków socjalnych wraz z podaniem przyczyny, przedstawianie propozycji zmian w dotychczasowej polityce socjalnej, zgłaszanie propozycji podziału dostępnych środków, a także kompletowanie, segregowanie i przechowywanie przesłanych wniosków, sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Socjalnej, przekazywanie danych, tworzenie zestawień, bieżąca analiza ponoszonych wydatków, a także współpraca z innymi jednostkami firmy zapewniająca płynną obsługę założeń polityki socjalnej.

W związku z delikatnym zakresem danych, w których posiadaniu są Komisje Socjalne, członkowie pouczeni powinni być o konsekwencjach nie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i o konieczności kierowania się zasadami bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej gospodarności środkami.

Szczegółowe informacje na temat długości trwania kadencji Komisji czy sposobu wypowiedzenia członkostwa w Komisji Socjalnej określa Regulamin ZFŚS lub Regulamin Komisji Socjalnej.

 

Komisja Socjalna JYSK SP. Z O. O. – Skład

(Kierownik Działu Kadr i Płac) – Przewodnicząca Komisji Socjalnej z ramienia JYSK Sp. z o. o.

Tomasz Jamrozik – Członek Komisji Socjalnej z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o. o.

(Przewodnicząca) – Członek Komisji Socjalnej z ramienia Związku Zawodowego Pracowników JYSK Sp. z o. o.