Komisja BHP

Komisja do spraw BHP

Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwaną dalej "Komisją BHP", jako swój organ doradczy i opiniodawczy.

W skład Komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników (Związki Zawodowe), w tym Społeczny Inspektor Pracy (art. 23712 K.P.). Przewodniczącym Komisji BHP jest Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – Społeczny Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników (Związki Zawodowe). Posiedzenia Komisji BHP odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji BHP pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zadaniem Komisji BHP jest:

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy;
  • okresowa ocena stanu BHP;
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Komisja realizując powyższe zadania korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt.

W pracach Komisji BHP uczestniczy lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami. Udział lekarza jest obligatoryjny i powinien odbywać się w ramach sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Kwestię tę reguluje przepis § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Uwaga! Powinnością pracodawcy jest konsultowanie z pracownikami (w małym zakładzie pracy) lub ich przedstawicielami np.: Związkami Zawodowymi (w większym) działań związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Konsultacja z pracownikami zakłada wymianę poglądów i informacji, jednak nie ogranicza pracodawcy w podjęciu ostatecznych decyzji w konsultowanych sprawach.

Przedmiotem konsultacji są wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z ochroną pracy. Regulujący kwestię konsultacji art. 23711a § 1 K.P. obliguje pracodawców do konsultowania z pracownikami działań podejmowanych w zakresie:

  • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
  • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;
  • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
  • szkolenia pracowników w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dużych zakładach pracy, w których funkcjonują Komisje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, powyższe konsultacje mogą być realizowane w ramach prac tej komisji. Przedstawiciele pracowników dokonujący konsultacji lub wchodzący w skład Komisji BHP są wybierani przez Zakładowe Organizacje Związkowe. Jeśli jednak takie Organizacje w zakładzie pracy nie działają, wyboru dokonują sami pracownicy w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 23713a K.P.).

Powinnością pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzania konsultacji, w tym umożliwienie realizowania ich w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach, pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia. Na umotywowany wniosek pracowników, w istotnych sprawach, dotyczących występującego w zakładzie pracy zagrożenia zdrowia i życia zatrudnionych może zostać przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Wniosek pracowników do Inspekcji nie wymaga żadnej szczególnej formy, powinien tylko zawierać uzasadnienie i podpisy pracowników, przy czym pracownicy nie mogą ponosić niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu swojej działalności w zakresie BHP.

Komisja BHP JYSK SP. Z O. O. – Skład

Przewodniczący Komisji BHP z upoważnienia Zarządu JYSK Sp. z o. o.

Tomasz Jamrozik – Wiceprzewodniczący Komisji BHP z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JYSK Sp. z o. o.

Wiceprzewodnicząca Komisji BHP z ramienia Związku Zawodowego Pracowników JYSK Sp. z o. o.

Członek Komisji BHP z ramienia JYSK Sp. z o. o. Przedstawiciel DCR

Członek Komisji BHP z ramienia JYSK Sp. z o. o. Przedstawiciel DCR

Lekarz Medycyny Pracy

Bogdan Utnicki – Członek Komisji BHP z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JYSK Sp. z o. o.

Członek Komisji BHP z ramienia Związku Zawodowego Pracowników JYSK Sp. z o. o.