STATUT NSZZ ”Solidarność”

JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”,
PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PRZEZ
XXVII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ "Solidarność"
W DNIACH 8-9 PAŹDZIERNIKA 2014

PREAMBUŁA
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku
protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia
1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją
Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki
społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów
pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i
kulturalnych.

Cały dokument poniżej:

STATUT NSZZ ''Solidarność''