Systematyczny, choć nadal zbyt powolny spadek umów na czas określonyZmiana przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony ustawą z 25 czerwca 2015 r. oraz spadek stopy bezrobocia do 6 proc., wymuszający większe respektowanie oczekiwań pracowników, przynosi efekty. Angaże terminowe coraz częściej przekształcane są w umowy zawarte na czas nieokreślony. Liczba zatrudnionych na czas określony zmniejszyła się o prawie 9 proc. w ciągu roku 2017/2018.umowy

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna powołując się na dane GUS w IV w kwartale ub.r. 3,054 mln osób pracowało na umowach terminowych. To nadal sporo, ale o 286 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jest to efektem spadającego bezrobocia i związanego z tym pozytywnym zjawiskiem respektowania oczekiwań kandydatów na pracowników oraz nowych reguł zawierania umów o pracę na czas określony z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1220) obowiązują od 22 lutego 2016 r. Głównym celem zmian było zwiększenie ochrony pracowników przed nadużywaniem przez szefów umów terminowych, a tym samym zapewnienie im większej gwarancji, pewności i stabilności zatrudnienia.

W poprzednim brzmieniu przepisy przewidywały przekształcenie się trzeciej umowy na czas określony zawartej pomiędzy tymi samymi stronami w umowę bezterminową, jeżeli przerwa między rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego angażu nie przekraczała jednego miesiąca. Nowy, szczelniejszy model ochrony, polega nie tylko na ograniczeniu liczby zawieranych umów terminowych – do trzech, ale też na wprowadzeniu limitu czasowego trwania zatrudnienia na tej podstawie do 33 miesięcy.

Spadek liczby pracowników najemnych zatrudnionych na czas określony (po wroście z lat 2013 i 2014) obserwujemy od 2105 roku.

W Polsce umowę na czas określony miało na koniec ub.r. 23,4 proc. pracowników. W 2014 r. było to 29 proc., w 2015 27,9 proc., w 2016 zaś 26,8 proc., a w 2017 25,5 proc. To korzystny trend, ale nadal jesteśmy w ogonie UE. Więcej procentowo zatrudnionych na czas określony jest tylko w Hiszpanii 27,5 proc. Według danych Eurostatu za III kwartał ub.r. wskazują na średnią dla UE na poziomie 14,4 proc.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.